Spis treści

INWESTYCJE MATERIALNE

Prawo Diecezjalne Kościoła Kaliskiego powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi , że „ Kościół ma prawo posiadać dobra doczesne dla zorganizowania i sprawowania kultu Bożego, dla zapewnienia godziwego utrzymania duchowieństwa oraz pracowników kościelnych, a także dla prowadzenia dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych. Wierni mają prawo przekazywać dobra doczesne na korzyść Kościoła. Mają także obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła wynikający z V przykazania kościelnego (por. KPK, kan. 222). Dobrami doczesnymi parafii (kościół, plebania, wikariatka, cmentarz, itp.) zarządza - mianowany na tę funkcję stosownym dekretem przez biskupa diecezjalnego - proboszcz wspomagany przez Radę Parafialną.

Z chwilą gdy 1 lipca 2008 r. zostałem proboszczem parafii św. Anny w Błaszkach zlecono mi jednocześnie troskę i odpowiedzialność za wymiar duchowy i materialny powierzonej mi przez biskupa parafii. O wymiarze ludzkim i duchowym błaszkowskiej parafii można się dowiedzieć w innym miejscu naszej internetowej strony parafialnej, chociażby w dziale „Grupy i wspólnoty” czy „Sakramenty i sakramentalia”. W tym miejscu pragnę podzielić się z Czytelnikami informacjami na temat dóbr materialnych w parafii św. Anny w Błaszkach.

Parafia Błaszki, jak podaje Rocznik Diecezji Włocławskiej, została erygowana jeszcze przed 1386 r. Stary drewniany kościółek p.w. Narodzenia NMP. istniejący już w 1521 r. był w opłakanym stanie. Podobnie rzecz się miała z pozostałymi zabudowaniami probostwa. Dlatego 26.10.1779 r. położono, rękoma ks. Stanisława Kossowskiego, kustosza kolegiaty kaliskiej, kamień węgielny pod nowy murowany, późnobarokowy kościół trzynawowy z kwadratową wieżą w fasadzie, który oddano do użytku 10 lat później, czyli w 1789 r. Patronką nowej świątyni została św. Anna. W Ołtarzu głównym kościoła umieszczony jest obraz zaślubin NMP, namalowany w 1889 r. przez malarza kaliskiego Józefa Balukiewicza. Obraz na pierwszym planie przedstawia św. Annę pouczającą Najświętszą Panienkę, klęczącą u jej kolan, a na drugim planie stoją: św. Joachim i św. Józef. Kościół ten został konsekrowany przez ks. bp. Aleksandra Bereśniewicza w 1892 r. Cmentarz parafialny w Błaszkach założono w 1819 r., a obecną plebanię wybudowano w 1873 r. Od 1 lipca 2008 r. udało się wykonać wiele inwestycji materialnych, które już od dawna domagały się realizacji. Oto one: