Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo!                                                                                               

Po raz kolejny występujemy przed Wami jako przedstawiciele Rady Parafialnej aby zdać relację  z wykonywanych aktualnie inwestycji materialnych w naszej Parafii i serdecznie Wam podziękować, a zarazem zaapelować o dalsze zrozumienie, odpowiedzialność i wsparcie.

W ostatnich latach, z  Boską pomocą, naszymi wspólnymi siłami, udało się w naszej parafii sfinalizować wielkie przedsięwzięcie: Renowację zewnętrzną kościoła św. Anny w Błaszkach, polegającą na położeniu nowej elewacji oraz wymianie bądź odnowieniu wszystkich okien. Po wykonaniu wspomnianego dzieła, aby efekt renowacji naszej świątyni nie poszedł na marne, wykonano dwie kolejne inwestycje: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego.

Dziś z radością i dumą, zarówno my sami jak i obce osoby przemieszczające się przez Błaszki, możemy oglądać „nowe oblicze” naszej zabytkowej świątyni parafialnej, która dzięki renowacji nabrała nowego blasku, została skutecznie zabezpieczona przed postępującym procesem niszczenia i w dużym stopniu poprawiła również estetykę naszego miasta. Dziękując Bogu za dotychczasowe osiągnięcia z nadzieją znów patrzymy w przyszłość. Kolejną inwestycją, którą rozpoczęliśmy miesiąc temu jest generalny remont ogrodzenia zewnętrznego przy kościele parafialnym. Chodzi  nam  o  to  żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ogrodzenie zostało wzniesione w 1810 r., a ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r.  

Budynek kościoła jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, natomiast ogrodzenie wokół terenu posadowienia kościoła zostało ujęte odpowiednio w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. W związku z powyższym zarówno świątynia jak i jej bezpośrednie otoczenie, wraz z elementami trwałego zakomponowania, podlegają ochronie konserwatorskiej. Ochrona ta polega w szczególności na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz zachowaniu w jak najmniej przekształconym stanie elementów zespołu zabytkowego kościoła, a także kompozycji i ekspozycji zabytkowego układu urbanistycznego.           

Zgodnie z obowiązującym prawem  pozwolenie na prace remontowo-budowlane przy zabytku wydaje się zawsze w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dlatego planując remont kościelnego ogrodzenia w Błaszkach, na prośbę naszego księdza proboszcza, już w 2015 r. zostały przeprowadzone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oględziny w terenie,  z których wykonano dokumentację fotograficzną. W oparciu o zgromadzony materiał ustalono, że istniejące na przedmiotowej działce ogrodzenie jest murowane z cegły pełnej czerwonej łącznie z filarami nakryte czapą z betonu wylewanego na mokro, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gładkim. Łączna długość ogrodzenia wynosi 174,0 mb (w tym odcinek od strony zachodniej – główne wejście wynosi 39,0 mb).

Odnośnie stanu zachowania obiektu ustalono, że ogrodzenie na odcinku głównego wejścia czyli od strony zachodniej pomiędzy bramą a kaplicami narożnymi ma duże spękania spowodowane rozrostem systemu korzeniowego drzew rosnących tuż przy ogrodzeniu i jest znacznie  odchylone od pionu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów i w perspektywie niedługiego czasu grozi całkowitym zawaleniem się. Dlatego odcinek ten wymaga całkowitego przemurowania ogrodzenia. Taki sam stan odchylenia, wymagający przemurowania, występuje na odcinku od strony południowej (w okolicach Banku Spółdzielczego). W pozostałej części mury ogrodzenia wysokości od 140 do 160 cm są silnie zawilgoconei zagrzybione z licznymi pęknięciami, szczelinami i innymi zniszczeniami w różnych miejscach. Tynki zewnętrzne mają liczne wybrzuszenia dlatego przy słabym uderzeniu młotkiem lub łomem lekko oddzielają się kawałkami, a miejscami odpadają dużymi płatami.

Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy nasza parafia w 2019 r. wystąpiła pismem urzędowym do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o pozwolenie na  gruntowny remont zabytkowego ogrodzenia kościelnego w Błaszkach. W odpowiedzi na naszą prośbę Łódzki Konserwator Zabytków, urzędowym pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko i zaakceptował remont ogrodzenia przy naszym kościele. Ustalono, że planowany remont będzie miał charakter zachowawczy, odtworzeniowy, bez wprowadzania zmian w istniejącym sposobie ukształtowania parkanu i nie wpłynie negatywnie na walory ekspozycyjne  kościoła i jego otoczenia ani nie spowoduje w inny sposób uszczerbku dla walorów chronionego obszaru. Dlatego w ramach wspomnianego remontu zlecono całkowite przemurowanie odcinków najbardziej odchylonych od pionu, zwłaszcza odcinek od strony zachodniej  pomiędzy bramą a kaplicami narożnymi z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej z blachy stalowej tytan-cynk. Następną czynnością ma być usunięcie w pozostałej części ogrodzenia uszkodzonych tynków, zlikwidowanie śladów zagrzybienia i zawilgocenia, naprawa pęknięć z likwidacją szczelin po uprzednim przecięciu ich, oczyszczeniu i naprawieniu. W dalszej kolejności należy wykonać nowe tynki z zaprawy renowacyjnej                        i przeprowadzić remont  górnej czapy ogrodzenia. Ostatnią czynnością ma być pomalowanie lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła w celu zachowania spójnej ekspozycji całego chronionego założenia.

Przed wykonaniem wspomnianych prac należy zgłosić ich wykonanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Należy też zabezpieczyć nadzór inwestorski. Prace remontowo-budowlane prac konserwatorskich winny być wykonane przez uprawnionego do takiej działalności rzemieślnika.  Po przeprowadzeniu odpowiedniego przetargu Parafia Błaszki podpisała umowę na wykonanie robót remontowo-budowlanych przy ogrodzeniu kościelnym z firmą remontowo-budowlaną reprezentowaną przez Pana Tadeusza Pędziwiatra z Gminy Brąszewice. Zaplanowane prace będą wykonane w dwóch etapach.                      W pierwszym etapie planujemy remont parkanu od strony zachodniej (czyli odcinek frontowy). Ta część ogrodzenia jest najbardziej odchylona od pionu i zniszczona, dlatego będzie w całości rozebrana (zarówno ściany, słupki jak i fundamenty), a następnie na wzór poprzedniego, zarówno fundament, ściany, jak i schody oraz podjazd dla wózków będą wykonane od nowa z nowego materiału. Koszt materiałów budowlanych i wymurowania parkanu od strony frontowej, łącznie z wejściem głównym odtworzonym zgodnie ze stanem istniejącym, położenie kolorowego tynku i obróbki z blachy tytan-cynk – będzie wynosił 200.000 zł. Do tego dojdzie jeszcze koszt odnowienia schodów, wykonania nowego podjazdu oraz opłacenia inspektora nadzoru i przedmiotowej dokumentacji. Na dzień dzisiejszy na rzecz remontu parkanu przed kościołem w Błaszkach dysponujemy kwotą 146.766 zł. Potrzebujemy więc jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych aby jak najszybciej  sfinansować pierwszy etap remontu kościelnego ogrodzenia.                                                                                                              W drugim etapie planujemy remont pozostałej części parkanu. Jesteśmy przekonani, że realizacja wspomnianego zakresu prac remontowych korzystnie wpłynie na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła w Błaszkach z jego otoczeniem.Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji.  Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom, a św. Józef - Opiekun Kościoła, troszczący się o jego duchowe i materialne potrzeby wspiera i nas w realizacji dobrych zamierzeń. Szczęść Boże!