Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonie nr. 537 określa, że „W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi”.

Zamknięty dnia 25 marca 2009 r. Synod Diecezji Kaliskiej ustanawiający prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego postanowił również, że w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem, aktywni, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Członkostwo w radzie jest funkcją społeczną, honorową i bezpłatną. Radni nie otrzymują specjalnych przywilejów, ale jest to funkcja niosąca za sobą odpowiedzialność za sprawy gospodarcze parafii. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Po konsultacji z wiernymi proboszcz parafii Błaszki w dniu 22 października 2012 r. (liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża)wybrał następujących członków Rady Parafialnej:

 

 1. Grabowski Wojciech – przewodniczący zebrań - Błaszki
 2. Świderski Tadeusz – zastępca przewodniczącego - Żelisław
 3. Chorąziak Marcin– sekretarz - Błaszki
 4. Bratuszewski Jan - Żelisław
 5. Grabowski Grzegorz - Błaszki
 6. Janczak Edward - Kwasków
 7. Kowalczyk Jarosław - Żelisław
 8. Łuczak Bolesław - Chrzanowice
 9. Marucha Stanisław - Woleń
 10. Pastusiak Józef - Brończyn
 11. Piontczak Jerzy - Brzozowiec
 12. Podgórski Krzysztof - Błaszki
 13. Przybylska Wioletta - Brzozowiec
 14. Sobczak Ireneusz - Domaniew
 15. Wiktorowski Andrzej - Borysławice
 16. Winowska Iwona - Błaszki

 

Nowa Rada, – na swoim pierwszym posiedzeniu – wybrała spośród siebie przewodniczącego zebrańGrabowskiego Wojciecha z Błaszek, jego zastępcęŚwiderskiego Tadeusza z Żelisławia Wsi oraz sekretarzaChorąziaka Marcina z Błaszek.

Parafialna Rada Duszpasterska

 

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował również, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.Cele i zadania tej Rady są następujące:

- rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej,

- poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej,

- przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych,

- troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne,

- wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu itp.

 

Członkowie Rady duszpasterskiej w Błaszkach

 

 1. Drobnik Elżbieta – przewodnicząca zebrań - Domaniew

 2. Wierucka Zofia - zastępca przewodniczącego - Błaszki

 3. Szczepańska Jolanta – sekretarz - Borysławice

 4. Burdelak Mirosław - Kostrzewice

 5. Dalecka Aleksandra - Zawady

 6. Felińska Anna - Kołdów

 7. Jurek Józefa - Żelisław

 8. Jarominek Włodzimierz - Smaszków

 9. Kaczmarek Barbara - Błaszki

 10. Kołodziejczak Jan - Kwasków

 11. Krawczyk Maria - Żelisław

 12. Kurdyk Jan - Brzozowiec

 13. Malinowski Stanisław - Błaszki

 14. Meler Mateusz - Adamki

 15. Mencel Marian - Błaszki

 16. Musielak Stanisław - Bukowina

 17. Mariusz Walczak - Organista

 18. Pustelnik Piotr - Kokoszki

 19. S. Aleksandra Sawiełajć - Przełożona sióstr „Obliczanek”

 20. Spychała Zbigniew - Błaszki

 21. Szczepańska Teresa- Kokoszki

 22. Tokarek Sylwester - Błaszki

 23. Wikariusz

 24. Wikariusz

 

 

Niech Bóg błogosławi wszystkim członkom Rady Parafialnej aby przez dobrą i owocną współpracę ze swoim proboszczem przyczyniali się do pomnażania dobra duchowego i materialnego swojej parafii.

 

Ks. Jerzy Mikołajewski, proboszcz