Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonie nr. 537 określa, że „W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi”.

Zamknięty dnia 25 marca 2009 r. Synod Diecezji Kaliskiej ustanawiający prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego postanowił również, że w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem, aktywni, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Członkostwo w radzie jest funkcją społeczną, honorową i bezpłatną. Radni nie otrzymują specjalnych przywilejów, ale jest to funkcja niosąca za sobą odpowiedzialność za sprawy gospodarcze parafii. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Po konsultacji z wiernymi proboszcz parafii Błaszki w dniu 22 października 2012 r. (liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża)wybrał następujących członków Rady Parafialnej:

 

 1. Grabowski Wojciech – przewodniczący zebrań - Błaszki
 2. Świderski Tadeusz – zastępca przewodniczącego - Żelisław
 3. Meler Mateusz - sekretarz- Adamki
 4. Bratuszewski Jan - Żelisław
 5. Janczak Edward - Kwasków
 6. Piontczak Jerzy - Brzozowiec

 

Nowa Rada, – na swoim pierwszym posiedzeniu – wybrała spośród siebie przewodniczącego zebrań – Grabowskiego Wojciecha z Błaszek, jego zastępcę – Świderskiego Tadeusza z Żelisławia Wsi oraz sekretarza –  Melera Mateusza z Adamek.

Parafialna Rada Duszpasterska 

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował również, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.Cele i zadania tej Rady są następujące:

 • rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej,
 • poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej,
 • przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych,
 • troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne,
 • wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu itp.

 

Członkowie Rady duszpasterskiej w Błaszkach

 

 1. Drobnik Elżbieta – przewodnicząca zebrań - Domaniew
 2. Wierucka Zofia - zastępca przewodniczącego - Błaszki
 3. Szczepańska Jolanta – sekretarz - Borysławice
 4. Burdelak Mirosław - Kostrzewice
 5. Dalecka Aleksandra - Zawady
 6. Kaczmarek Barbara - Błaszki
 7. Kołodziejczak Jan - Kwasków
 8. Krawczyk Maria - Żelisław
 9. Kurdyk Jan - Brzozowiec
 10. Spychała Zbigniew - Błaszki
 11. Szczepańska Teresa- Kokoszki
 12. Tokarek Sylwester - Błaszki

 

Niech Bóg błogosławi wszystkim członkom Rady Parafialnej aby przez dobrą i owocną współpracę ze swoim proboszczem przyczyniali się do pomnażania dobra duchowego i materialnego swojej parafii.

 

Ks. Jerzy Mikołajewski, proboszcz